Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji.
 
Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.
 
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest PALETEO SPÓŁKA Z O.O.   z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickia 11D/22U 61-131). Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt.
 
W jakich celach Paleteo.pl przetwarza dane?
Ponieważ zakupili Państwo u nas produkty lub zarejestrowali się w naszym sklepie internetowym i zaakceptowali  Regulamin przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zawartej umowy, w tym również zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że będziemy powiadamiać Państwa  o naszych produktach, wysyłając spersonalizowane informacje o nowościach, ankietach i poradach. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę Państwa płatności będą realizować nasi pracownicy. 
 
Przetwarzamy  Państwa dane osobowe, ponieważ kontaktowali się z nami poprzez formularz na stronie kontakt, telefonicznie lub poprzez wiadomość  e-mail, w szczególności w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Państwem a naszym Działem Obsługi Klienta, w tym do obsługi Państwa zapytań oraz zamówień i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku oraz na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów przez okres 10 lat. Tę podstawę przetwarzania nazywamy prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej na temat sposobu i czasu przetwarzania danych osobowych, przekazywania, skarg, znajdą Państwo poniżej, w naszej Polityce Ochrony Prywatności.
 
Jakie prawa ma Użytkownik w Paleteo.pl?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Jak zawsze mają Państwo prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.
 
Czy moje dane będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Tak. Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać  Państwu maile oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Ci coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC, RedLink czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".
Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Paleteo.pl znajdziesz poniżej w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie.
 
 
Polityka ochrony prywatności
(Załącznik nr 2 do Regulaminu)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem serwisu www.paleteo.pl jest pełna informacja o produktach dla Użytkowników chcących zakupić produkty w naszym sklepie. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.
I. Administrator danych osobowych oraz cel polityki ochrony prywatności
1.PALETEO SPÓŁKA Z O.O.  (dalej "Paleteo.pl" lub "Administrator") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Paleteo.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i  na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Paleteo.pl, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub wyślij e-mail. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu "przetwarzać" albo "przetwarzanie", mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).
2.Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Paleteo.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.paleteo.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań ofertowych, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Paleteo.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".
3.Korzystanie z Paleteo.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu.
4.Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:  zawieranie umów z Paleteo.pl - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu;  obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:  przetwarzane zgodnie z prawem;  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
II. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w Paleteo.pl
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.
Poniżej opisaliśmy działania występujące na danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług, które Paleteo.pl oferuje swoim Użytkownikom w ramach serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wymienionych poniżej celów.
1.Użytkownik składając Zapytanie podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy, NIP) oraz akceptuje Regulamin.
Cele i podstawa prawna: Paleteo.pl przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy), w następującym zakresie:
oumożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
okontaktowania Użytkownika z Dostawcami, między innymi poprzez wysłanie jego danych kontaktowych poprzez wiadomość e-mail do Dostawców zamawianego produktu;
oobsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);
okontaktowania się z Użytkownikiem, między innymi w celu doprecyzowania Zapytania i świadczeniem usług;
orozwiązywania problemów technicznych;
Komu Paleteo.pl udostępnia dane? Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu obsługi jego Zapytań. Dane osobowe przekazywane są też Dostawcom, którzy mają dostarczyć zamówiony produkt.
Jak długo Paleteo.pl przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.
2.Dostawca podpisuje z Paleteo.pl umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Cele i podstawa prawna: Paleteo.pl przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Dostawcą (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy), w następującym zakresie:
oumożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
oudostępnianie danych kontaktowych użytkownika/zamawiającego dostawcy, poprzez wiadomości e-mail, bez możliwości ich dalszego udostępniania i wykorzystywania w innych celach niż realizacja zamówień;
oobsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);
okontaktowania się z Dostawcą w celu świadczenia usług;
orozwiązywania problemów technicznych;
oobsługi reklamacji gdy Użytkownik ją złoży;
Jak długo Paleteo.pl przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.
 
 
3.Użytkownik kontaktuje się z Paleteo.pl (podając  adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, imię, nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie kontakt  lub poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
Cele i podstawa prawna: dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Działem Obsługi Klienta, w tym do obsługi jego sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku.
Komu Paleteo.pl udostępnia dane? Dane udostępniane są pracownikom Paleteo.pl.
Jak długo Paleteo.pl przetwarza dane? Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 10 lat.
4.Ponadto Paleteo.pl przetwarza w wymienionych poniżej celach dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO):
okontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,  dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
ozapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
odopasowanie reklam lub ustawień usług podmiotów zewnętrznych zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
oprowadzenie marketingu bezpośredniego;
owykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, windykacyjnych;
ostatystycznych;
oarchiwizacyjnych;
 
 
III. Pliki Cookies oraz inne podobne technologie
Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego sklepu internetowego używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Serwis korzysta z informacji, dotyczących Użytkownika by np. podpowiedzieć mu czego jeszcze szukali Użytkownicy zainteresowani podobnymi ofertami i wysyłać mu spersonalizowane informacje o nowościach, poradach i ankietach, nie wywołuje to żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika i nie wpływa w inny, podobny sposób na jego sytuację.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
V. Prawa Użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 
Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
•jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
•przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
•jak korzystamy z profilowania,
•jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
•jak uzyskać kopię swoich danych
Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości Paleteo.pl poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.
Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu Umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 10 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości nie będziemy udostępniać danych Użytkownika na stronie serwisu. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik utraci historię swojego konta.
Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.
Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych i przetwarzania: Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy zgłosić sprzeciw wobec profilowania. Po weryfikacji tożsamości Paleteo.pl wyłączy profilowanie, jednak nie będzie w stanie dalej świadczyć wszystkich Usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte.
 
 
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli  uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VI. Odbiorcy danych
Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
•podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Dostawcy, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Dostawcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Dostawcę;
•dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności;
•dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
VII. Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy
Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać maile Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC, RedLink czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".
VIII. Bezpieczeństwo danych Użytkownika
Wszystkie zbierane przez  Paleteo.pl dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Paleteo.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
1.Hasło. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji  Zmień dane w profilu / Zmiana hasła. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).
2.Konto Użytkownika. Konto Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić korzystając z opcji w menu Zmień dane w profilu.
3.Wiadomości email. Paleteo.pl dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. Paleteo.pl wykorzystuje zabezpieczenia w postaci:
otechnik kryptograficznych stosowanych podczas nawiązywania połączeń oraz w samej transmisji danych z serwerami odbiorców oraz nadawców wiadomości;
orekordów SPF (Sender Policy Framework) we wpisach DNS, określających serwery poczty oraz zasady realizowania wysyłek wiadomości z domen paleteo.pl;
osygantur DKIM (DomainKeys Identified Mail) zabezpieczających przed podszywaniem się pod nadawcę;
 
IX. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności
Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności Paleteo.pl w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności Paleteo.pl zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na stronie www.paleteo.pl/polityka-ochrony-prywatnosci.
X. Kontakt
Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem kontakt lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres:  info@paleteo.pl